Algemene Voorwaarden

DE ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN BEELDSCHRIFT KUN JE HIER DOWNLOADEN

Definities

Opdrachtnemer: F.N. Schuur, h.o.d.n. BeeldSchrift, gevestigd te Nieuwkoop aan de Noordenseweg 23 J, 2421 WX Nieuwkoop.
Opdrachtgever: De natuurlijke- of rechtspersoon die een overeenkomst wenst te sluiten of sluit met Opdrachtnemer.

Artikel 1. Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdracht­gever en de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten.
Van de in deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen of door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, zijn niet van ­toepassing, tenzij deze schriftelijk door opdrachtnemer zijn aanvaard.
1.2 Offerte
Offertes zijn vrijblijvend, tenzij uit de offerte anders blijkt. Het is opdrachtnemer toegestaan prijzen aan te passen in geval van onvoorziene omstandigheden en in geval van een duurovereenkomst na voorafgaande aankondiging met inachtneming van een periode gelijk aan de opzegtermijn.
Alle prijzen of tarieven zijn exclusief BTW.
1.3 Schriftelijke bevestiging
Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd, dan wel opdrachtnemer met de uitvoering is aangevangen.

Artikel 2. De uitvoering van de overeenkomst

2.1 Uitvoeren opdracht
De opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren en op opdrachtnemer rust geen ­resultaatsverbintenis tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Voor zover overeengekomen zal de opdrachtnemer de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
2.2 Verstrekken van gegevens
De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om uitvoering van de opdracht door de opdrachtnemer mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens, instructies of materialen.
2.3 Aanvraag offertes toeleveranciers
Indien de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan de opdrachtnemer namens de opdrachtgever offertes aanvragen.
2.4 Gebruik toeleveranciers
Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de uitvoering van de opdracht, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Indien bij de uitvoering van de opdracht de opdrachtnemer volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen ­rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgeleverd aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten, naar keuze van opdrachtnemer, ook kunnen gelden jegens de opdrachtgever.
2.5 Openbaarmaking en verveelvoudiging
Alvorens tot produktie van een ontwerp of werk, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp of werk te controleren en goed te keuren. Indien de opdrachtnemer, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan produktiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtnemer zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk dan wel per email te bevestigen, waarbij de bij opdrachtnemer aanwezige emails tot volledig bewijs strekken.
Indien opdrachtgever modellen, prototypes of proeven danwel digitale gegevens direct aan produktiebedrijven doet toekomen, zal de opdrachtgever alvorens tot verzending over te gaan een controle doen plaatsvinden en goedkeuring verlenen door middel van een schriftelijke bevestiging, danwel per email, waarbij de bij opdrachtnemer aanwezige emails tot volledig bewijs strekken.
2.6 Termijn van levering
Een door de opdrachtnemer opgegeven termijn voor het volbrengen van een opdracht heeft een indicatieve strekking, tenzij anders schriftelijk Is overeengekomen. De opdrachtnemer is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van een opdracht, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem/haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ­ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.
2.7 Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen
Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of ­instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke- of kwaliteitsnormen niet tot de opdracht van de opdrachtnemer.
2.8 Klachten
Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden meegedeeld.

Artikel 3. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

3.1 Auteursrecht en industriële eigendom
Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan de opdrachtnemer. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend de opdrachtnemer daartoe bevoegd.
3.2 Onderzoek naar het bestaan van rechten
Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
3.3 Naamsvermelding
Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, is de opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij een werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming een werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.
3.4 Eigendom bij opdrachtnemer
Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de opdrachtnemer tot stand ­gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen, (­elektronische) bestanden of andere werken, (intellectueel) eigendom van de opdrachtnemer, ongeacht of deze aan de opdracht­gever of aan derden ter hand zijn gesteld.

Artikel 4. Gebruik en licentie

4.1 Het gebruik
Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de opdrachtnemer, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van een ontwerp of werk dat onderwerp van de opdracht is voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is de licentieverlening beperkt tot dat gebruik , waarvoor opdrachtnemer toestemming geeft.
4.2 Wijzigingen
Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om veranderingen in de voorlopige of ­definitieve werken of ontwerpen aan te brengen of te laten aanbrengen.
4.3 Eigen promotie
De opdrachtnemer heeft de vrijheid om het werk of ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

Artikel 5. Honorarium

5.1 Honorarium en bijkomende kosten
Naast het overeengekomen honorarium dienen de kosten, die de opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht maakt, ­waaronder mede begrepen, zonder evenwel hiertoe beperkt te zijn de kosten van materialen reis- en administratiekosten, telecommunicatie-, porto-, kopieer- en drukkosten en diensten van derden, door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer worden vergoed.
5.2 Honorarium voor meerwerk
Indien de opdrachtnemer door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/ materialen of door een gewijzigde hetzij onduidelijke of onvolledige opdracht of briefing genoodzaakt is, meer of andere werkzaam­heden te ­verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door de opdrachtnemer ­gehanteerde tarieven.

Artikel 6. Betaling

6.1 Betalingsverplichting
Betalingen dienen plaats te vinden binnen 15 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door de opdrachtnemer nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de ­wettelijke handelsrente van art. 6:119a BW. Alle door de opdrachtnemer gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het faktuurbedrag met een minimum van Euro 100,-.
6.2 Periodieke betalingen
De opdrachtnemer heeft het recht zijn honorarium en vergoeding van kosten als bedoeld in artikel 5.1, naar keuze maandelijks of zo dit eerder is na het voltooien van een (deel)opdracht, aan opdrachtgever in rekening te brengen.
6.3 Geen korting of compensatie
De opdrachtgever verricht de aan de opdrachtnemer verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie, behoudens ver­rekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan de opdrachtnemer heeft verstrekt.
6.4 Vervallen licentie
Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde werken, ontwerpen of andere resultaten van de opdracht te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is.
6.5 Facturatie
Indien facturen per email worden verzonden Is opdrachtgever gehouden telefonisch bij opdrachtnemer te verifiëren of het juiste bankrekeningnummer van opdrachtnemer Is vermeld.

Artikel 7. Opzegging en ontbinding overeenkomst

7.1 Opzegging overeenkomst door opdrachtgever
In geval opdrachtgever een opdracht waarvoor geen opzegtermijn Is overeengekomen opzegt, Is de opdrachtgever gehouden het reeds verschuldigde honorarium en de gemaakte kosten te voldoen vermeerderd met een vergoeding gelijk aan het verschil tussen het reeds verschuldigde honorarium en de overeengekomen of begrote prijs.
7.2 Ontbinding overeenkomst door opdrachtnemer
In geval van (partiële) ontbinding van de overeenkomst op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door opdrachtgever, is de opdrachtgever gehouden het reeds verschuldigde honorarium en de gemaakte kosten te voldoen vermeerderd met schadevergoeding, onverminderd het recht van opdrachtnemer op vergoeding van verschuldigde wettelijke handelsrente, alsmede (buitengerechtelijke) incassokosten.
7.3 Schadevergoeding
De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten het resterende deel van het ­honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.
7.4 Faillissement
Zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surcéance van de andere partij.
7.5 Gebruik resultaat na voortijdige beëindiging
Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde werken of ontwerpen dan wel uit de opdracht voortvloeiende andere resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.
7.6 Duurovereenkomsten
Wanneer sprake is van voortdurende dienstverlening, dan zal de overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, voor onbepaalde tijd gelden. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste drie maanden.

Artikel 8. Garanties en vrijwaringen

8.1 Auteursrechthebbende
De opdrachtnemer garandeert dat voor zover het geleverde door opdrachtnemer is ontworpen en er auteursrecht op het ontwerp rust, opdrachtnemer geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.
8.2 Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik ontwerp
De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer of door de opdrachtnemer bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.
8.3 Verstrekte materialen en gegevens
De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken van derden op grond van rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen, ontwerpen, werken of op basis van door opdrachtgever verstrekte instructies door opdrachtnemer tot stand gebrachte werken.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Aansprakelijkheid
De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
a. fouten in materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld;
b. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/­materialen of instructies;
c. tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden;
d. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaves van toeleveranciers;
e. fouten in een werk of ontwerp of daarin verwerkte tekst/gegevens en/of de werktekening, indien de opdrachtgever, ­overeen­komstig het bepaalde in art. 2.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben, dan wel tot een dergelijke controle gehouden was;
f. fouten in een werk of ontwerp of tekst/gegevens en/of de werktekening, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, ­prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.
9.2 Aansprakelijkheid zal eerst kunnen ontstaan nadat de opdrachtnemer op deugdelijke wijze ingebreke is gesteld, waarbij ­opdrachtnemer een redelijke termijn wordt gegund om alsnog deugdelijk na te komen.
9.3 Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de opdrachtnemer is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan het laagste van de twee volgende bedragen, te weten het door de opdrachtnemer in rekening gebrachte honorarium of Euro 10.000,— (zegge tienduizend Euro). In geval van een duurovereenkomst zal als het in rekening gebrachte honorarium worden aangemerkt het door opdrachtnemer in rekening gebrachte honorarium betreffende de periode van drie maanden voorafgaande aan de toerekenbare tekortkoming of het onrechtmatig handelen.
9.4 Verval aansprakelijkheid
Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.
9.5 Kopieën materialen
De opdrachtgever is gehouden kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan de opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het ­bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.
9.6 Bewaarplicht
Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Artikel 10. Overige bepalingen

10.1 Overdracht aan derden
Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst aan derden over te ­dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.
10.2 Vertrouwelijkheid
Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, ­vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan een zelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
10.3 Opschriften
De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.
10.4 Nederlands recht
Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De rechter exclusief bevoegd tot het kennisnemen van geschillen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar de opdrachtnemer is gevestigd.

© 2023 Beeldschrift